Зрелостта  представлява стадий от човешкият жизнен цикъл, който Даниел Лeвинсън разглежда като пътуване от раждането до старостта и смъртта, чието съдържание е оформено от множество влияния. Използвайки неслучайно метафората сезони за стадиите в човешкият жизнен цикъл, Левинсън иска да подчертае приликата им със сезоните на годината – различни със...