Когнитивна психотерапия I

 Когнитивна психотерапия I -Биляна Стефанова - психолог от Варна

 

Психотерапията е използване на психологически средства за възстановяване на нарушената дейност  на организма и психиката. Като нарушенията на дейността може да засягат, както психическите прoцеси на личността, така и соматическите й функции. Към психологическите средства се отнасят речта, мълчанието, емоциите и емоционалното отношение, мимиката, различните видове научаване, манипулациите в обкръжаващата среда.

 Общата цел на психотерапията (независимо от нейните видове) е да се помогне на пациента (клиента) да измени своето мислене и поведение по такъв начин, че да стане по-щастлив и по-продуктивен. При работа с пациента тази цел се диференцира с редица задачи, а именно:

–         да помогне на пациента да разбере по-добре своите проблеми;

–         да намали  емоционалния дискомфорт (намаляване  на нивото на тревожност);

–         да поощри свободното изразяване на чувствата;

–         да подпомогне пациента с нови идеи и информация за това как да реши проблема;

–         да подпомогне  пациента в проверката на нови способи на мислене и поведение извън пределите на терапевтичната ситуация;

–         да осигури психическа поддръжка-изслушване, емпатия, даване на алтернативи, подпомагане на пациента в осъзнаване и използване на своите сили и умения.’

–         да отстрани дезадаптивното поведение и формира  нови, адаптивни стереотипи;

  В пр-са на терапия терапевтът съдейства за самоосъзнаването и саморазкриването, в резултат на което пациентът започва по-добре да разбира своите мотиви, чувства, конфликти, ценности.

  Когнитивната психотерапия е един от подходите в психотерапията, който се използва при лечението на различни психични разстройства. В основата му лежи теоретическата предпоставка, съгласно която емоциите и поведението на човека в значителна степен са детерминирани от това как е структурирана (реалността) за него. Представите на човека ( вербални или образни), присъстващи в неговото съзнание се определят от неговите нагласи  и умопостроения (мисли, схеми), формулирани в резултат на миналия опит.

  В когнитивната терапия се смята, че първоначален тласък към действие или реакция е мисълта, и че нашите убеждения и вярвания са също свързани с нашите мисли. Когнитивната терапия, преди всичко предполага, че човекът е това, което той сам мисли за себе си.

   Терапевтичните техники  използвани в рамките на дадения подход, са основават на когнитивните модели на психопатологията. Тези техники позволяват  да се разкрият , проанализират  и коригират грешните концептуализации и дисфункционални убеждения (схеми) на пациента. Пациента се научава да решава проблемите си и да намира изход от ситуации, които по-рано са му се стрували непреодолими, като ги преосмисля и коригира своето мислене. Когнитивният терапевт помага на пациент да мисли и действа по-реалистично и адаптивно и по този начин отстранява безпокоящите го симптоми.

 На настоящия етап на развитието на психотерапията когнитивния подход в чистият му вид почти не се практикува. Всички когнитивни подходи в по-голяма и по-малка степен използват и поведенчески техники. Това важи и за съвременната когнитивна терапия, чийто основоположник е А.Бек.

 А. Бек в нач. на 60-те години на XX век публикува своите изследвания за депресията. Проверявайки фройдовия модел за депресията като гняв на човека, насочен към себе си, Бек прави извода, че същността на депресията-това са изкривени, изопачени когнитивни процеси, а именно вътрешно усещане за безнадежност. Тази безнадежност е резултат от неправилното обобщаване от човека на своя жизнен опит. По-късните изследвания показват, че определени психопатологични състояния като фобии, тревожност, хипоманиакални разстройства, хипохондрия, анорексия, суицидно поведение и т.н., са форми на проява на нарушения в когнитивните процеси. Следователно хората страдат от собствените си мисли. Затова чрез терапия следва да се изменят неадаптивните мисли, т.е тези, които лежат в основата на психопатологичните прояви. Така че основна мишена на когнитивната психотерапия трябва да бъдат неправилните когнитивни образования – неадаптивните мисли, убеждения и образи.

 

 

Терапия за Душата

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close